กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของแต่ละชั้น