โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา วันที่ 5 กรกฏาคม 2562