กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25-6-2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรีัยนรู้ในแต่ละสายชั้น