กิจกรรมเข้ากลุ่มปีการศึกษา2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มให้กับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง วันที่3 พฤษภาคม 2562

22 เมษายน 2562  
   
   
   

23 เดือนเมษายน 2562

 

24 เมษายน 2562

 

25 เมษายน 2562

26 เมษายน 2562

 

29 เมษายน 2562

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

 

2 พฤษภาคม 2562