กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562 จัดกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีการแสดงของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนป.5-6

   
   

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีการแสดงของนักเรียนป.1-4