กิจกรรมวันลอยกระทง(Loi Kra Thong Day)

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(Loi Kra Thong Day) ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561