ระลึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ต่างรู้สึกทุกข์โศกและอดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  นับเป็นเวลาสองปีที่พระองค์ได้เสร็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทางแด่พสกนิกรชาวไทยในหลายโอกาส มาปฏิบัติในชีวิตของตนเองและสังคมประเทศชาติ