กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์  โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละห้อง ด้วยในรูปแบบ STAM