แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาแห่เทียนพรรษาใน วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียนถวายปัจจัยเนื่องในการจำนำพรรษา วัดสายไหมจำนวน ๔๒,๒๐๐บาท

วัดปัญญานันทาราม จำนวน ๔๑,๒๐๐บาท