กิจกรรมเข้ากลุ่มปีการศึกษา 2561

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มสำหรับนักรเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 

23 เมษายน 2561

 

24 เมษายน 2561

2 พฤษภาคม 2561