กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

  โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นป.6 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560  ณ วัดปัญญานันทาราม