กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์(National Science Day)

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดฐานการเรียนรู้เนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ(National Science Day) ได้มีการจัดฐานการเรียนรู้ภายในสายชั้นของตนเอง ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐