กิจกรรมวันเข้าพรรษาBuddhist Lent Day

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดย ปัจจัยถวายวัดปัญญานันทาราม ในโอกาสวันเข้าพรรษา ของคณะผู้ปกครอง นักเรียน และครู จำนวน ๔๓,๙๐๐ บาท ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 

 

   
   
   

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาของนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และตัวแทนนักเรียน  ณ วัดสายไหม ปัจจัยถวายวัดสายไหม ในโอกาสวันเข้าพรรษา ของคณะผู้ปกครองนักเรียน และครูโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จำนวน ๔๘,๓๖๐ บาท และมีการจัดฐานการเรียนรู้