เลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5/7/60 โดยมี 2 พรรค เบอร์ 1 พรรค"รักผ่องสุวรรณ" เบอร์ 2 พรรค "Pongsuwan the clever " โดยพรรคเบอร์  1 ได้รับเลือกตั้ง