เข้ากลุ่มนักเรียนใหม่ 2560

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัด กิจกรรมเข้ากลุ่มให้นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 

วันที่ 24 เมษายน 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ 2ุ6 เมษายน 2560

27 เมษายน 2560

28 เมษายน 2560