อบรม ประวัติศาสตร์พระราชา

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "ประวัติศาสตร์พระราชา" ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วิทยาการ นายหมวดเอก ธารณา คชเสนี, ว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์