โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรีัยนรู้ในแต่ละสายชั้น

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดพิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กนักเรียนโดย  ด.ต.แทน ไพรบึง ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูคต เป็นวิทยากรให้นักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 12 มิ.ย.2562

 

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง

ครั้งที่ 3ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562

ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ ชื่อรายการแข่งขัน เหรียญ
1

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu SpeechX หลักสูตร สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

1. เด็กหญิงปรียภัสสรา  ลักษณสัมฤทธิ์

ครูผู้สอนนักเรียน  Miss Lovejoy Arios Alavazo

ทอง

 

2

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

เด็กชายปุญณ์สิริ  พัฒนชีวา

ครูผู้สอน นักเรียน นางศรีสุดา  กรินทร์ทิพย์

 

 

ทอง
3

การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เด็กหญิงกัลยดา  มาทอง

 

เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุจันทร์

 

เด็กชายณัชพล  ชูสรานนท์

 

ครูผู้สอนนักเรียน นางสาวเรียม  คุ้มทิศ

ทอง
4

การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ภาพ ระดับชั้นอนุบาล1-3

1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทรงเดชะ

2. เด็กหญิงชญานิศ ดวงชาติ

3. เด็กหญิงพีรยา วรรณโชติ

ครูผู้สอนนักเรียน นางศรีสุดา  กรินทร์ทิพย์

เงิน