โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 4 สี แดง เหลือง เขียว ฟ้า

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของแต่ละชั้น

 

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

 

9:00 - 12:00 น.    18 พ.ย. 62
       

ลูกเสือ

 รูปภาพที่เกี่ยวข้องเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

เข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.3
 

9:00 - 12:00 น.    8 พ.ย. 62
        

ภาษาไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล
จัดฐานการเรียนรู้