โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล ในวันที่ 11 มกราคม 2562

   
   
   

 

โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 9-10 มกราคม 2562 

 

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(Loi Kra Thong Day) ขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562 จัดกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีการแสดงของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนป.5-6

   
   

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีการแสดงของนักเรียนป.1-4

   
   
   
   

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ต่างรู้สึกทุกข์โศกและอดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559  นับเป็นเวลาสองปีที่พระองค์ได้เสร็จสวรรคต ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะน้อมนำพระบรมราโชวาทที่พระองค์พระราชทางแด่พสกนิกรชาวไทยในหลายโอกาส มาปฏิบัติในชีวิตของตนเองและสังคมประเทศชาติ