โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 4 สี แดง เหลือง เขียว ฟ้า

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของแต่ละชั้น

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดพิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

 

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยจัดเป็นฐานการเรีัยนรู้ในแต่ละสายชั้น